Advieskosten

Onder advieskosten voor een hypotheek wordt verstaan de vergoeding voor werkzaamheden die een hypotheekadviseur in rekening brengt voor het verrichten van werkzaamheden met betrekking tot het vergelijken en analyseren van uw persoonlijke financiële situatie. De tarieven zijn niet wettelijk vastgesteld en dienen in ieder geval in verhouding te staan tot de geleverde inspanning. Dit mag […]

Afkoopwaarde

Dit is het bedrag dat wordt uitgekeerd bij een vroegtijdige beëindiging van meestal een levensverzekering. De afkoopwaarde is afhankelijk van de op dat moment opgebouwde waarde van de polis, eventueel verminderd met kosten. Een zuivere overlijdensrisicoverzekering kan ook een afkoopwaarde bevatten. Een levensverzekering met kapitaaldekking wordt vaker bedoeld met het afkopen van een levensverzekering.

Akte

Met een akte wordt vaak een notarieel document bedoeld. De meest voorkomende aktes zijn de leveringsakte of hypotheekakte. Deze documenten zijn vastleggingen door een notaris.

Algemene Ouderdomswet (AOW)

De AOW is een basisvoorziening voor gepensioneerden, noem het gerust een staatspensioen. Iedere Nederlander die ingezetene is bouwt vanaf zijn 15e recht op AOW op.

Appartementsrecht

Bij het kopen van een flatwoning of appartement, koopt u in feite een deel van het pand. U bent dus mede-eigenaar van het gehele gebouw en de daarbij behorende grond. Appartementsrecht houdt ook in dat u exclusief gebruiksrecht heeft op een bepaald deel van het pand: het appartement dat u koopt.

Arbeidsongeschikt

Arbeidsongeschiktheid is de situatie waarbij je als gevolg van een ziekte of ongeval niet meer in staat bent te werken. De mate van arbeidsongeschiktheid wordt bepaald door de keuringsarts van het UWV waarbij men ook kijkt naar de werkzaamheden die je buiten je huidige beroep nog wel kunt uitoefenen. Ingeval er nauwelijks uitzicht is op […]

Arbeidsongeschiktheidsverzekering

U kunt een arbeidsongeschiktheidsverzekering afsluiten voor het geval u (deels) arbeidsongeschikt raakt en daardoor geen of minder inkomen ontvangt. De verzekering keert in dat geval periodiek een vooraf bepaald bedrag uit, zodat u de lasten van uw hypotheeklening kunt blijven opbrengen.

Bandbreedte

De term bandbreedte komt bij hypotheken op meerdere manieren terug als jargon. Zo spreek je bij hypotheken met een rente bandbreedte over maximale rentepercentages die in rekening kunnen worden gebracht binnen een bepaalde bandbreedte. Vooral SNS bank heeft dergelijke rentecontracten veelvuldig aangeboden. Dit werkt als volgt. U spreekt met de bank een variabele hypotheekrente af […]

Bankgarantie

Vaak zult u als koper van een huis een waarborgsom moeten afgeven aan de verkoper ter hoogte van 10% van de koopsom. Met een bankgarantie verklaart de bank aan de verkoper dat zij de waarborgsom betaalt, mocht de koper in gebreke blijven. Na acceptatie van de offerte kunt u een bankgarantie aanvragen. De kosten voor […]

Belastingtarieven 2017

Belastingtarieven 2017 Inkomstenbelasting 2017 | box 1 Ons belastingstelsel bestaat uit boxen. Er zijn in totaal 3 boxen. In de praktijk wordt ook wel eens gesproken over box 4 als zijnde de box waarover geen belasting wordt geheven. Deze box bestaat niet, maar werd veelvuldig humoristisch genoemd toen een bekende strafrechtadvocaat in de knoei kwam met de […]

Bereidstellingsprovisie

Een hypotheekofferte is enkele maanden geldig. In sommige gevallen kunt u de offerte verlengen. Is op dat moment de marktrente hoger dan de rente in uw offerte, dan kunt u tegen een vergoeding, de bereidstelling provisie, de offerte verlengen tegen dezelfde rente als in uw oorspronkelijke offerte.

Bijleenregeling

De bijleenregeling is een fiscaal begrip en is van toepassing indien u een overwaarde hebt gerealiseerd bij de verkoop van uw woning. Dit verschil tussen de verkoopprijs en hypotheek minus verkoopkosten dient u weer te investeren in uw nieuwe koopwoning. Tenminste u ontvangt over dit bedrag geen renteaftrek bij uw volgende hypotheek.

BKR

Het BKR (Bureau Krediet Registratie) is gevestigd in Tiel en registreert alle leningen en kredieten. Ook de achterstanden op hypotheken worden geregistreerd indien u de betalingen niet tijdig hebt voldaan. Indien u een achterstand hebt opgelopen ontvangt u een zogeheten A codering. Deze codering loopt op tot A4. Bij deze laatste codering bent u in […]

Boeterente

Wat is boeterente precies? Boeterente voor hypotheken worden in rekening gebracht door de geldverstrekker of bank indien u de hypotheek wenst af te lossen gedurende het rentecontract en de marktrente is lager dan de contractrente. Dit aflossen en vervangen door een nieuwe hypotheek wordt ook wel oversluiten genoemd. De geldverstrekker dient aan te tonen dat […]

Boetevrij aflossen

Jaarlijks mag u boetevrij aflossen tot een bepaald percentage van de oorspronkelijke hoofdsom. De meest voorkomende percentages zijn 10% tot 20%. Bij verkoop van uw woning of het overlijden door de schuldenaar mag u zelfs 100% boetevrij aflossen bij de meeste geldverstrekkers. Ook zijn er in het verleden hypotheken verstrekt met verhuisboetes.

Borgstelling

Bij borgstelling verklaart een andere persoon – meestal een ouder – dat hij bereid is voor uw hypotheek (al dan niet gedeeltelijk) garant te staan. Hierdoor neemt de leencapaciteit toe en heeft de bank een extra zekerheid indien u de hypotheek niet terug betaald.

Bouwdepot

Bij het bouwen van een nieuwbouwhuis of verbouwing houdt de bank een deel van de hypotheek in een bouwdepot aan. U dient de facturen van de bouw bij de bank waarna deze vervolgens betalingen doet vanuit het bouwdepot aan de aannemer. Meestal ontvangt u een rentevergoeding op het bouwdepot gelijk aan de hypotheekrente of bij […]

Bouwrente

Bouwrente is een vorm van rente die door een ontwikkelaar of aannemer in rekening wordt gebracht wanneer u een nieuwbouwhuis koopt dat al in aanbouw is. De verkoper heeft dan al de grond gekocht en andere zaken voorgefinancierd waardoor hij een rentevergoeding vraagt. Deze bouwrente is onderhandelbaar en valt in de meeste gevallen mee te […]

Bruto maandlasten

Onder de bruto maandlasten verstaan we de bedragen aan rente, aflossing en eventuele verzekeringspremies voor een spaarhypotheek of levensverzekering zonder rekening te houden met een belastingvoordeel.

Canon

Indien de grond onder uw huis in erfpacht is uitgegeven betaalt u een vergoeding voor het gebruik van de grond. Soms is dit periodiek een bedrag en soms is het eeuwigdurend afgekocht. De hoogte van de erfpacht staat in de akte waarin de erfpacht is uitgegeven. De periodieke betaling van erfpacht is meestal aftrekbaar voor […]

Courtage

Dit is de benaming voor de beloning vanuit makelaars voor het bemiddelen bij aan- of verkoop van uw woning. De meeste makelaars spreken een vast percentage af met soms een prestatiebonus. Over deze bedragen is BTW verschuldigd. Deze tarieven zijn onderhandelbaar.

Effectieve rente

Dit is de daadwerkelijke te betalen rente. Hierin zijn de afsluitkosten doorberekend en op welk moment (aan het begin of einde van een termijn) er rente betaald wordt. De effectieve rente, die altijd iets hoger ligt dan de nominale rente, geeft een beter beeld van de rente die u feitelijk betaalt. Op deze wijze kunt […]

Eigen geld

U bent vaak verplicht bij een volledige financiering van de woning om eigen geld te in te brengen voor de aanschaf van een woning. Het bedrag aan eigen geld wordt afgetrokken van het benodigde hypotheekbedrag zodat u op een lagere hypotheek met lagere lasten uit komt. De maximale hypotheek bedraagt in 2017 101% van de […]

Eigendomsakte

Dit is een door het Kadaster gemaakt afschrift van de transportakte. Deze wordt door de notaris verstrekt aan de nieuwe eigenaar van de woning na de eigendomsoverdracht na ondertekening van de leveringsakte.

Eigenwoningforfait

Dit is de fiscale bijtelling (fictief inkomen) die bij uw inkomen op komt, omdat u in het bezit bent van een koopwoning. Deze belastingregel is ooit in het leven geroepen als een verkapte vermogensbelasting voor de eigen woning. In 1893 was de gedachte om een belasting te kunnen heffen op inkomsten uit vermogen waaronder de eigen […]

Energie Prestatie Coëfficiënt (EPC)

Wat is een EPC? Dit is een getal wat de energiezuinigheid van een nieuwbouwwoning aangeeft. Hoe lager dit getal des te energiezuiniger de woning is. De EPC wordt vastgesteld door een erkend EPA-adviseur. Banken geven voor hypotheken soms ook een rentekorting op de hypotheekrente. De bepaling van de EPC is geregeld in de NEN 7120 […]

Erfpacht

Sommige huizen staan op grond die van iemand anders is. Vooral de overheid bezit veel grond die is uitgegeven in erfpacht. De grond mag gebruikt worden om er een huis op te bouwen. U betaalt voor een bepaalde periode canon aan de grondeigenaar. Deze vergoeding is in geval van periodieke betalingen veelal aftrekbaar voor de […]

Erkend Hypotheekadviseur

Dit is een keurmerk voor hypotheekadviseurs. Zij voldoen dan aan drie eisen. Allereerst moeten zij deskundig zijn. Hiervoor moet een adviseur een examen afleggen en jaarlijks zijn of haar kennis op peil houden via Permanente Educatie. Daarnaast moet hij of zij betrouwbaar zijn, waarvoor de adviseur de Gedragscode van de Stichting Erkenningsregeling Hypotheekadviseurs (SEH) ondertekent. […]

Executiewaarde

Dit is de vermoedelijke opbrengst van het huis bij een gedwongen verkoop. Een zogeheten executieverkoop.  Dit bedrag wordt vastgesteld door een taxateur en ligt over het algemeen tussen de 80% en 90% van de vrije verkoopwaarde. De executiewaarde is van belang bij de bepaling van de maximale hypotheek. Steeds vaker wordt aangesloten door banken bij […]

Externe Verwijzingsregister (EVR)

Banken, verzekeraars en andere geldverstrekkers mogen gegevens van fraudeurs, bij een duidelijke aanwijzing, opnemen in een  zogeheten intern verwijzingsregister (inzichtelijk voor de eigen instelling) of extern registreren in een register dat ook door andere banken of geldverstrekkers te raadplegen is. Dit externe systeem is bekend onder de naam Extern Verwijzingsregister, of afgekort EVR. Om de registratie van […]

Financieringsvoorbehoud

Wat is een financieringsvoorbehoud? Als koper kunt u bij het kopen van een woning een clausule in de koopovereenkomst laten opnemen. Deze clausule regelt dat u dan enkele weken, meestal 5 of 6 weken, de gelegenheid hebt om de hypotheek aan te vragen en goedkeuring te krijgen voor uw hypotheekaanvraag.  In deze bepaling wordt dan ook […]

Fiscaal geruisloos voortzetten banksparen

Wat is fiscaal geruisloos voortzetten? U kunt uw bestaande bankspaarhypotheek, beleggershypotheek of spaarhypotheek (BEW, SEW, KEW) fiscaal geruisloos voortzetten in een (nieuwe) bankspaarrekening bij een andere geldverstrekker. Fiscaal geruisloos voortzetten betekent dat de afkoopwaarde van een bestaande polis of bankspaarrekening wordt gestort in een (andere) bankspaarrekening. Dat kan zonder dat er afgerekend hoeft te worden […]

Gedragscode Hypothecaire Financieringen

Aanbieders van hypothecaire leningen dienen zich te houden aan bepaalde gedragsregels bij de verstrekking van deze hypotheken. Dit geldt alleen voor leningen / hypotheken die worden gesloten voor de aanschaf van een eigen woning. De regels hebben onder andere betrekking op voorlichting, leencapaciteit en voorwaarden van de lening.

Groninger akte

Wat is een Groninger akte precies? Dit is de situatie waarbij u wel formeel de overdracht van een woning doet, maar de koopsom pas later betaalt dan wel ontvangt. In de praktijk komt deze constructie om de hoek waarbij termijnen voor de overdrachtsbelasting erg krap worden. Niet iedere bank werkt mee aan een dergelijke volgorde.

Herbouwwaarde

Dit is het bedrag dat nodig is om uw huis opnieuw te bouwen na bijvoorbeeld brand. Dit bedrag staat meestal vermeld in het taxatierapport en is de basis voor de bepaling van de hoogte van de opstalverzekering van uw huis. De herbouwwaarde van uw woning hoeft niet overeen te komen met de marktwaarde van uw […]

Hogere hypothecaire inschrijving

In de praktijk wordt ook de term hogere inschrijving gebruikt voor dit principe. In de hypotheekaanvraag kunt u aangeven dat u graag bij de notaris een hoger hypotheekbedrag wilt laten inschrijven dan u op dit moment nodig heeft. Mocht u over een aantal jaar willen verbouwen, dan kunt u geld opnemen binnen de bestaande hypotheek. Op […]

Hoofdsom

Dit is de hoogte van de hypotheek die u gaat afsluiten.

Hypothecaire inschrijving

Dit is het bedrag waarvoor de notaris de hypotheek inschrijft in het Kadaster.

Hypotheekakte

Dit is een notarieel document waaruit de gegevens van de hypotheek blijken. Het originele exemplaar van de hypotheekakte wordt een minute genoemd en u ontvangt een afschrift van dit exemplaar. De geldverstrekker ontvangt de grosse, een executoriale titel, waarmee zij tot executie van de woning kan overgaan bij bijvoorbeeld wanbetaling.

Hypotheekrenteaftrek

Dit is het deel van de hypotheekrente die u betaalt die in aanmerking komt voor subsidie. De subsidie bestaat uit het belastingvoordeel wat u ontvangt vanwege de aftrekpost die u hebt voor de betaalde hypotheekrente. Uw belastbaar inkomen wordt hiermee verlaagd en de maximale duur van de renteaftrek bedraagt 30 jaar.

Kadaster

Het Kadaster is een overheidsinstantie die de eigendom van alle onroerende zaken in Nederland registreert. Dit is een publiek register waar iedereen, al dan niet tegen betaling, inzage kan verkrijgen met betrekking tot de eigendom van een perceel, de hoogte van de hypotheekinschrijving, koopprijzen en eventuele beslagen die er rusten op een perceel.

Koop-/aanneemovereenkomst

Bij een nieuwbouwwoning spreken we van een koop-/aanneemovereenkomst in plaats van een koopakte. Deze overeenkomst bestaat uit twee delen. In het ene deel wordt de levering van de bouwgrond geregeld en in het andere gedeelte (de aanneemovereenkomst) de afspraken omtrent de bouw. In de aanneemovereenkomst geeft u als koper de aannemer opdracht om de woning […]

Koopakte

Een koopakte is een overeenkomst die door de koper en de verkoper van een bestaand huis wordt getekend. De koper is nadat hij heeft getekend echter nog geen eigenaar van de woning. Dit is pas het geval wanneer de koopakte en transportakte zijn gepasseerd en ingeschreven zijn bij het Kadaster.

Koopsubsidie

Deze regeling bestond tot 1 januari 2012 en was een opstapregeling voor starters die tot € 120 per maand subsidie konden krijgen. Deze regeling was erg populair en circa 30.000 mensen hebben gebruik gemaakt van de regeling.

Kosten koper (k.k.)

De kosten koper zijn de bijkomende kosten bij het kopen van een huis. In de regel worden hier de volgende kosten onder verstaan : overdrachtsbelasting (woning 2%), notariskosten, advieskosten, taxatiekosten, inspectiekosten en de kosten van een aankoopmakelaar. Bij het kopen van een huis worden de meeste huizen op Funda aangeboden als zijnde de koopprijs plus […]

Legaat

Wat is een legaat? Een legaat is een duidelijk gespecificeerd doel, bijvoorbeeld een geldbedrag of erfstuk, waaraan u een specifieke bestemming aanwilt geven. Bijvoorbeeld een goed doel of iemand buiten uw directe erfgenamen om zoals een goede vriend. Strikt formeel is een legaat een vorderingsrecht dat u in uw testament aan iemand toewijst. U geeft deze persoon […]

Leningdeel

Dit is onderdeel van een hypotheek die is opgebouwd uit meerdere aflosvormen. U kunt bijvoorbeeld een aflossingsvrije hypotheek combineren met een lineaire hypotheek. De hypotheek bestaat alsdan uit twee leningdelen.

Levenstestament

Wat is een levenstestament? Dit is een document wat wordt opgesteld als een volmacht en waarin u zaken vastlegt in het geval u zelf niet meer kunt handelen als gevolg van een ziekte of ongeval. Op deze manier houdt u zelf de regie onder persoonlijk zware omstandigheden. Een volmacht heeft iemand al nodig om een […]

Looptijd hypotheek

De looptijd van een hypotheek is de duur van een hypotheek. De meest gekozen looptijd is 30 jaar, een kortere of langere looptijd komt ook voor.

MCD Mortgage Credit Directive

De Mortgage Credit Directive of afgekort MCD is een Europese wettelijke richtlijn voor het aanbieden van en bemiddelen in hypotheken aan consumenten in de EU. De richtlijn trad 14 juli 2016 in werking en de doelstelling van de richtlijn is tweeledig: een goed functionerende Europese markt voor woninghypotheken met een hoog en gelijkwaardig niveau van […]

Mede hoofdelijk schuldenaarschap

Wat is mede hoofdelijk schuldenaarschap? Dit is de situatie waarbij er meerdere schuldenaren zijn in een leningsovereenkomst of hypotheekakte. Dit speelt vooral in situaties waarbij samenwoners besluiten gezamenlijk een huis te kopen of waarbij ouders meetekenen in de hypotheekakte voor een kind. De andere partij uit de hypotheekakte, de schuldeiser, kan op iedere schuldenaar zijn […]

Meerwerk

Dit is een begrip wat voorkomt bij het kopen van een nieuwbouwwoning of het uitvoeren van een verbouwing. U koopt een standaard nieuwbouwwoning zonder extra’s en deze extra’s worden meerwerk genoemd. Dit kan bijvoorbeeld een luxere badkamer of keuken zijn en bij een verbouwing zijn dit de werkzaamheden die tijdens de verbouwing extra zijn uitgevoerd.

Meetekenen

Hieronder wordt verstaan het door, bijvoorbeeld ouders, garant of borg staan voor een hypotheek. In sommige gevallen zijn de mede ondertekenaars van de hypotheekakte voor de volledige hypotheek hoofdsom aansprakelijk. En er zijn geldverstrekkers die slechts voor een gedeelte aansprakelijkheid verlangen van de borgsteller(s).

Nationale Hypotheek Garantie (NHG)

Deze regeling is een overheidsgarantie en zorgt ervoor dat de geldverstrekker extra zekerheid over terugbetaling van de hypotheek heeft. De stichting die de uitvoering van NHG regelt is de Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen. U betaalt eenmalig een premie van 1% over de hoofdsom om deel te kunnen nemen aan de regeling. Omdat de geldverstrekker nauwelijks […]

Netto lasten

Dit is het bedrag wat u periodiek, meestal maandelijks, voldoet aan de geldverstrekker bestaande uit rente, aflossing en premie met ontvangst van de belastingteruggave.

Nominale rente

De nominale hypotheekrente is het percentage op jaarbasis over de hypotheek. Dit is ook het percentage wat standaard in de aanbiedingen wordt opgenomen.

Notarisafrekening

De nota van afrekening of notarisafrekening is een document waar alle bedragen bij elkaar samenkomen voor het afhandelen van een hypotheek- en / of leveringsakte. Per saldo is er een bedrag te betalen of te ontvangen op basis van alle betalingen.

Onroerende zaak

Een onroerende zaak is een gebouw met grond en alle andere onderdelen die onlosmakelijk met het gebouw zijn verbonden. De hypotheek wordt gevestigd op de onroerende zaak en ingeschreven in de registers van het Kadaster.

Onroerendezaakbelasting (OZB)

De onroerendezaakbelasting is een belasting die de gemeente heft op basis van de WOZ-waarde en waarvan het percentage jaarlijks vastgesteld wordt door de gemeenteraad. Alleen eigenaren betalen OZB, sinds 2006 worden huurders ontzien.

Ontbindende voorwaarden

In de koopovereenkomst kunt u tijdens de onderhandeling van de aankoop bepalingen opnemen die u beschermen tegen het niet verkrijgen van een hypotheek of het kopen van een kat in de zak. Dergelijke bepalingen worden ontbindende voorwaarden genoemd en worden afgesproken met een termijn om onderzoek te kunnen doen naar bijvoorbeeld het afsluiten van een […]

Opstalverzekering

Een opstalverzekering is een verzekering die dekking biedt tegen brandschade, stormschade, blikseminslag en tal van andere evenementen. Een opstalverzekering wordt de geldverstrekker van een hypotheek verplicht gesteld. U kunt deze vrij kiezen.

Overbruggingskrediet

Met een overbruggingskrediet kunt u de verwachte overwaarde opnemen indien u tussen twee koopwoningen in zit. De voorwaarden zijn per geldverstrekker verschillend en de maximale duur is vaak 2 jaar. Het is in de meeste gevallen niet mogelijk om uitsluitend een overbruggingshypotheek te kiezen zonder een ‘vaste’ hypotheek. De rente die u betaalt is op […]

Overdrachtsbelasting

Deze belasting wordt geheven onder andere op woningen en bedrijfspanden. Het percentage in 2017 voor woningen bedraagt 2%. Deze belasting maakt onderdeel van de kosten koper uit. Bij gemengde panden zoals een woon/winkelpand is het mogelijk dat de notaris een mix maakt van het tarief voor bedrijfspanden en het woongedeelte. Indien u kunt aantonen dat […]

Overlijdensrisicoverzekering

Een overlijdensrisicoverzekering (orv) is een verzekering die uitkeert bij het overlijden van de verzekerde(n). Zo kunt u zich beschermen tegen een financiële catastrofe indien uw partner vroegtijdig komt te overlijden. Veel geldverstrekkers stellen een orv verplicht voor een bepaalde periode. Meestal minimaal 10 jaar. U kunt een dalende orv afsluiten of een gelijkblijvende orv waarvan […]

Oversluiten

Het vervangen van een bestaande hypotheek voor een nieuwe hypotheek wordt oversluiten genoemd. Het motief om over te sluiten kan gelegen zijn in het profiteren van een lagere hypotheekrente of het veranderen van de hypotheekconstructie.

Overwaarde

Dit is het verschil tussen de verkoop- of marktwaarde van een huis en de openstaande hypotheekschuld. Op basis van deze overwaarde kan een hypotheek worden opgenomen al dan niet een tweede hypotheek of overbruggingshypotheek.

Particuliere erfpacht

Wat is particuliere erfpacht? Dit is de situatie waarbij een woningbezitter de onderliggende grond niet in eigendom heeft, maar in bezit is van een andere particulier. Door de onvoorspelbaarheid van de lasten van particuliere erfpacht is het soms lastiger om voor de aankoop van zulke woningen een hypotheek te krijgen. Veel geldverstrekkers zijn terughoudend om […]

Partneralimentatie

Dit is een financiële bijdrage van de ene partner aan de andere partner na het einde van een huwelijk om te kunnen voorzien in de kosten van levensonderhoud.

Passeren

Dit begrip is een notarieel begrip en ziet toe op het opmaken van de hypotheekakte en het na ondertekening door beide partijen rechtsgeldig verklaren daarvan.

Perspectiefverklaring

  Wat is een perspectiefverklaring? De perspectiefverklaring is een officieel document waarmee u een hypotheek kunt afsluiten. Deze verklaring wordt uitgegeven door negen overkoepelende uitzendbureaus in Nederland. Het uitzendbureau kijkt voor het afgeven van de perspectiefverklaring naast het uitzendcontract ook naar opleiding, werkervaring, functie en vaardigheden. Op basis van deze gegevens bepaalt het uitzendbureau het toekomstperspectief […]

Recht van hypotheek

Als geldnemer verstrekt u de geldverstrekker het recht van hypotheek op uw woning in ruil voor een lening. Eigenlijk bent u diegene die een hypotheek geeft in plaats van neemt zoals in de volksmond gangbaar is. Mocht u onverhoopt in gebreke blijven met betaling van de periodieke verplichtingen dan heeft de geldverstrekker het recht op […]

Rentemiddeling

Rentemiddeling is het tussentijds aanpassen van uw hypotheekrentecontract. Bij rentemiddeling wordt uw huidige hypotheekrente vergeleken met de marktrente. Indien de marktrente lager is dan de contractrente kan het interessant zijn om uw hypotheek om te zetten naar deze lagere marktrente. Dit geeft u de komende jaren zekerheid omtrent uw maandlasten. Deze zekerheid is één van de […]

Rentevaste periode

De rentevaste periode is de termijn die u met de geldverstrekker overeenkomt waarop de rente vaststaat. Dit kan bijvoorbeeld 5 of 10 jaar zijn. Hoe langer u het rentecontract afsluit des te langer heeft u zekerheid omtrent de maandlasten. Eigenlijk is het min of meer een verzekering tegen stijgende maandlasten en betaalt u dus een […]

Restschuld

De restschuld is het bedrag wat resteert na verkoop van de woning en het verschil tussen de openstaande hypotheek hoofdsom.

Rijksmonument

Wat is een rijksmonument? Dit is een bouwwerk (hoeft niet altijd een woning te zijn, maar kan bijvoorbeeld ook een fontein zijn of het restant daarvan) dat van algemeen belang is en een grote cultuurhistorische waarde bezit. De rijksmonumenten zijn ingeschreven in het Monumentenregister wat online te raadplegen is. In dit register heeft ieder rijksmonument […]

risicopremie

De risicopremie is onderdeel van de totale premie voor een levens- of spaarverzekering. Met deze risicopremie wordt het risico op overlijden afgedekt.

Spaarpremie

Een spaarpremie is het onderdeel van een spaarverzekering wat gebruikt wordt voor de opbouw van de waarde binnen de spaarverzekering. U ontvangt van deze waarde een vaste rentevergoeding die gelijk is aan de hypotheekrente zodat u zekerheid hebt omtrent de aflossing van dit leningdeel binnen de hypotheek.

Starterslening

Deze lening wordt verstrekt door de Stichting Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse Gemeenten (SVn). De Starterslening is bedoeld voor starters waarbij het maximaal te verkrijgen hypotheekbedrag minder is dan het aankoopbedrag van de woning. Het is een aanvullende lening op een reguliere (eerste) hypotheek met NHG. De meeste gemeenten in Nederland verstrekken een starterslening, maar niet allemaal.

Taxatie

Taxeren is het vaststellen van de waarde van een huis. Wist u dat taxeren letterlijk ‘schatten’ betekent? De taxateur kijkt naar het type huis, de grootte, het onderhoud en de ligging. De taxatie mag alleen worden uitgevoerd door een persoon die daartoe bevoegd is en die op geen enkele wijze betrokken is bij de (ver)koop […]

Toetsinkomen

Het inkomen waarmee wordt gerekend om uw maximale hypotheek te berekenen.

Toetsrente

De rente waarmee wordt gerekend om uw maximale hypotheek te berekenen. Deze toetsrente wordt periodiek vastgesteld en geldt voor rentevast periodes van 9 jaar en korter.

Transportakte

Dit is een notariële akte waarmee de eigendom van de woning wordt overgedragen aan een nieuwe eigenaar.

Tweetrapsmaking

Wat is een tweetrapsmaking in een testament? Met het opnemen van een zogeheten tweetrapsmaking in een testament worden twee (of meer) opeenvolgende erfgenamen tot dezelfde erfenis geroepen. Een voorbeeld. Irma benoemt haar dochter Juul tot haar eerste erfgenaam en bepaalt vervolgens dat wanneer Juul overlijdt het restant van haar erfenis naar het Rode Kruis gaat. In hiervoor genoemde […]

Variabele rente

Wanneer u een hypotheek afsluit met variabele rente, wordt de rente niet voor een bepaalde periode vast gezet. Uw maandlasten kunnen dan ook maandelijks wijzigen. De variabele rente is vaak een afgeleide van de Euribor rentetarieven die banken dagelijks vaststellen.

Verhuisregeling

Wat is een verhuisregeling? Bij het afsluiten van een hypotheek kunt u kiezen om bij een verhuizing van de ene koopwoning naar de andere het rentecontract met voorwaarden mee te nemen. Wel zijn hier strikte voorwaarden aan verbonden zoals de hoogte van de hoofdsom en de periode tussen de twee momenten van de overdracht van […]

Verpanden

Als u een hypothecaire lening in combinatie met een levensverzekering afsluit, dan wordt de betreffende verzekering of rekening verpand aan de geldverstrekker. Dit betekent dat zij de eerste begunstigde van de toekomstige uitkering is.

Villabelasting

Als bezitter van een “eigen woning” volgens de opvatting van de Belastingdienst (het is uw hoofdverblijf en de waardeverandering gaat u voor meer dan 50% aan), dan dient u een bijtelling bij uw inkomen aan te geven die is gebaseerd op de WOZ-waarde van het betreffende belastingjaar. Deze bijtelling wordt het eigenwoningforfait genoemd, ook wel […]

Voorlopig koopcontract

Na overeenstemming met de verkoper over de verkoopprijs en voorwaarden stelt de verkopend makelaar een voorlopig koopcontract op. Hierin worden alle afspraken rondom de koop van de woning minutieus vastgelegd. De term voorlopig zegt niets over de vrijblijvendheid want na 3 dagen na ondertekening van de voorlopige koopovereenkomst is de koop definitief. U kunt dan […]

Voorlopige teruggave

U kunt maandelijks verzoeken tot teruggaaf van de renteaftrek. Dit kunt u digitaal aanvragen bij de Belastingdienst.

Vrij op naam (v.o.n.)

Deze term komt meestal voor bij nieuwbouwwoningen. Dit houdt in dat de overdrachtsbelasting en de notariskosten voor de overdracht van het huis door de verkoper van een huis worden betaald.

Vruchtgebruik testament

Wat is een vruchtgebruik? Dit is een recht om gebruik te maken van goederen die niet uw eigendom zijn, maar wel tot uw (exclusieve) beschikking staan. In een vruchtgebruik-testament is geregeld dat de kinderen eigenaar worden van hun deel van de erfenis (bijvoorbeeld het huis), maar dat de partner (de langstlevende) het mag blijven gebruiken. De […]

Werkgeversverklaring

Een werkgeversverklaring is een verklaring van uw werkgever waarin uw inkomenssituatie wordt toegelicht en wordt bevestigd dat er sprake van een dienstverband is en onder welke condities.  De werkgeversverklaring is een veelvoorkomend document bij de hypotheekaanvraag.

Woonquote

Het percentage waarmee de maximale woonlast wordt berekend. Dit kan per geldverstrekker variëren en is afhankelijk van uw (gezamenlijk) inkomen.

WOZ-waarde

Dit is de waarde die de gemeente toekent aan uw woning en voor meerdere belastingmiddelen als uitgangspunt dient. Waaronder de OZB, inkomstenbelasting (eigenwoningforfait en box 3) en waterschapslasten. Ook de erfbelasting is gebaseerd op de WOZ-waarde.  U kunt binnen 6 weken na ontvangst van de zogeheten beschikking bezwaar maken bij uw gemeente indien u het […]

Zorgplicht

De zorgplicht is een voortvloeisel uit de Wet financieel toezicht (Wft) die ervoor zorgt dat u als consument juiste, begrijpelijke en niet misleidende informatie behoort te verkrijgen bij het aangaan van contracten. Daarnaast dient u een advies te krijgen wat aansluit bij uw persoonlijke situatie.